ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Τα μηχανολογικά πλαστικά είναι ιδανικά για χρήσεις στη χημική βιομηχανία, χάρη στις εξαιρετικές χημικές τους αντιστάσεις. Εν τούτοις, είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι κάθε πολυμερές συμπεριφέρεται διαφορετικά όταν έρχεται σε επαφή με οξέα, βάσεις ή διαλύτες.

Η θερμοκρασία επιφέρει αλλαγές στη χημική αντίσταση των μηχανολογικών πλαστικών. Μια αύξηση λίγων βαθμών αρκεί για να επιφέρει τη διάβρωση ενός υλικού, το οποίο θα ήταν ανθεκτικό στην ίδια χημική ουσία στους 20 οC. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα διαλύματα που αποτελούνται από περισσότερα, από ένα, συστατικά, δρουν διαφορετικά από ότι τα μεμονωμένα προϊόντα, δηλαδή ένα βιομηχανικό πλαστικό μπορεί να μην έχει καμία αντίσταση απέναντι σε ένα διάλυμα περισσοτέρων του ενός συστατικών, ακόμα και αν η αντίστασή του στα μεμονωμένα χημικά είναι καλή.

Σε κάθε περίπτωση, αφού ελέγξουμε την αντίσταση του επιλεγμένου υλικού όταν έρχεται σε επαφή με τη χημική ουσία, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει πειραματικός έλεγχος της χημικής αντίστασης του πολυμερούς στις συνθήκες λειτουργίας.